לינקסג'ט טיסות פרטיותלינקסג'ט טיסות פרטיות
שכחת סיסמה?

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של חברת לינקסג'ט טיסות פרטיות (להלן "האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש"), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

כללי

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת LynxJet Private Flights Ltd (להלן "החברה"), המפעילה את האתר, לבין כל אדם המשתמש (להלן "המשתמש") בשירותי האתר, ובכלל זה במידע הקיים באתר, או שהשיג באמצעות האתר או שביצע פעולה כלשהי באתר .

פרטיות

החברה נוקטת בכל הצעדים הדרושים על מנת להבטיח את פרטיותם של משתמשי האתר. המידע הנאסף והנשמר (ובכלל זה כתובת הדוא"ל, שמות המשתמשים, מספרי טלפון או כל מידע אחר המסופק ע"י המשתמש) נועד אך ורק לצורך אספקת השירות או המענה שהתבקש בפנייה. מידע אישי, מכל סוג שהוא, לא יימסר לשום גורם חיצוני או גוף שלישי, ללא אישור המשתמש.

הגבלת אחריות

החברה אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים או השירותים המוצעים באתר.

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.

שינוי השירותים והפסקתם

החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר

החברה רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש הכלליים באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.


זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל הדפים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם את הדפים, במלואם או בחלקם, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב, של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר וסימניו המסחריים שמורות לחברה.

אין להכניס באתר שינויים, להעתיקו, להפיצו, לשדרו, להציגו בפומבי, לשכפלו, לפרסם אותו או למסרו לצד שלישי, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

שינוי תנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם ביצוע התיקון.

ברירת דין ומקום שיפוט

תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו). כל תביעה, אם תוגש כנגד החברה, תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל.